Máy móc – Trang thiết bị

Công nghệ áp dụng sản xuất / Fabrication technology:

  1. Trang bị gia công, chế tạo và lắp dựng tại công trường/ Equipped machining, fabrication and erection at site: